Om oss

Om Halmstad Kvartersteater


Kvartersteatern har under drygt 30 års tid kontinuerligt arbetat med uppsättningar av amatörteaterföreställningar. Medlemmarna i föreningen har alltid utgjort verksamhetens kärna. Föreningens ambition har hela tiden varit att låta medlemmarna delta efter vilja och förmåga i alla delar av produktionen av föreställningarna. Föreningen drivs helt ideellt numera och består till största delen av ungdomar som både deltagare och ledare, åldern ska aldrig vara ett hinder för någon och på scenen väger pensionärens röst lika tungt som skolbarnets. Vi tror på möten över- kultur-, klass- och generationsgränser.


För oss är det utmärkande att det inte alltid är samma personer som skriver manus, regisserar eller är huvudrollsinnehavare i liknande uppsättningar år ut och år in, därför att alla som vill och kan ska få möjlighet att ta plats i rampljuset eller hjälpa till i kulisserna. Vi spelar sällan samma pjäs eller samma dramatiker två år i rad, och mycket av det vi framför är egenskrivet material. Vi är ingen semiprofessionell trupp eller någon skola, vi må vara en plantskola för kulturarbetare av alla de slag men i första hand finns vi för att alla ska få möjlighet att vara med och skapa, uppleva och sprida kultur i samhället oavsett förutsättningar. Vi är en förening som är byggd av och med stolta amatörer, varav flera har kvalificerad utbildning i scenkonst, men det är viktigare att våra medlemmar är pålitliga och ansvarstagande i teatergrupperna än att de har scenvana eller någon specifik teoretisk kunskap när de börjar hos oss.


Halmstads Kvartersteater är en fri, självständig, ideell förening där entusiasm, nyfikenhet och människovänlighet kommer först. Inga förkunskaper krävs för att få vara med i föreningen, inget inträdesprov, inga auditions eller medfödda talanger. Allt man behöver som aktiv medlem är engagemang, humor, vilja att lära av andra och att dela med sig av sina egna kunskaper och förmågor.


Läs Peter Björks Historia om KvartersteaternÅrets Morot


Varje år tilldelades någon av Halmstads Kvartersteaters medlemmar föreningens prestigefyllda pris Årets Gyllene Morot.

Priset instiftades på initiativ av konstnären Helge Öhrn, hedersmedlem i Kvartersteatern sedan 2010 och kontinuerlig idéspruta i föreningen sedan ännu längre tid tillbaka.


Själva priset bestod av en träskulptur, i form av just en morot ("ekologisk", enligt konstnären själv). Moroten delades första gången ut till Pär Söderlund, i samband med föreställningen Christian IV:s Gästabud på Halmstads slott sommaren 2002. Det blev sedan dess en årlig tradition och utmärkelsen har delats ut tolv gånger.


Syftet med priset var att uppmärksamma någon medlem som under året har engagerat sig utöver det vanliga i föreningens verksamhet, visat särskilda talanger eller på annat sätt gjort något som sticker ut. Pristagaren utsågs av Kvartersteaterns styrelse.Dessa personer har tilldelats priset:


Pär Söderlund (2002)


Peter Björk (2003)


Lena Larsson (2004)


Maria Lindberg (2005)


Josefin Attåsen (2006)


Martina Ramsak (2007)


Victor Aderklou (2008)


Jörgen Karlsson (2009)


Mathilda Björding (2010)


Sarah Johansson (2011)


Johanna Andersson (2012)


Emelie Olsson (2013)


Marielle Nilsson (2014)


Emmy Bergström (2015)


Michael Eriksson (2016)


2017 saknas pristagare


Medlemmar

Halmstads Kvartersteater hade den 19/3, 2017 72 medlemmar. Av dessa var 36 aktiva medlemmar och 36 stödmedlemmar.

Föreningen har tre hedersmedlemmar och fyra aktiva ledare.


”Av våra medlemmar är 60% barn och unga under 25 år, 55% går att nå via mejl, 45% har minst två teaterföreställningar bakom sig, 35% minns inte vad deras liv bestod i innan teatern frälste dem, 25% har någon gång spelat ”stranddöing” på sägenvandringen, 15% har någon gång provat muminkostymen och 0% kommer ihåg att handla mjölk till styrelsemötena. Vår förening är helt enkelt fantastisk! Bli en del av den.”

Emelie Olsson, ordförande

 

Specifikt om våra teaterledares uppdrag

Att bli ledare hos oss är en förmån, inte en rättighet. Deltagarna i grupperna ska alltid känna sig trygga, sedda och uppmuntrade av sina ledare. Varje grupp har två ledare, som tillsammans jobbar för att stärka deltagarnas självförtroende och konstnärliga färdigheter, med målet att publiken i slutändan ska få ta del av en sevärd föreställning. All verksamhet som genomförs i Halmstads Kvartersteaters namn ska vara meningsfull och utgå ifrån medlemmarnas personliga engagemang. Det är ett stort och viktigt privilegium att vara ledare eller inneha något annat förtroendeuppdrag hos oss, och därför genomför vi utbildningar med jämna mellanrum för att våra ledare och andra eldsjälar ska känna sig trygga och säkra i sina roller. Styrelsen, som väljs av medlemmarna på årsmötet, förbehåller sig rätten att frånta ledare deras uppdrag i den mån de inte förvaltar det förtroende de fått. Det viktigaste är att våra deltagare mår bra och alltid kan lita på att ledarna finns till hands när teatergruppen träffas. Vi tror att det är bra att som medlem i vår teaterförening vara delaktig, påverka, få förtroenden och ta ansvar för att växa som människa. Att vara ledare är svårt och ofta slitsamt, och därför är det viktigt att komma ihåg att ledarna är föreningens främsta tillgångar och deras engagemang är ovärderligt för att föreningen ska fungera.


Organisation

Föreningen är ansluten till Sveriges Arbetarteaterförbund (ATF), Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) och Halmstads Teaterförening. Halmstads Kvartersteaters ordförande Emelie Olsson är ordinarie ledamot i Sveriges Arbetarteaterförbunds styrelse.


Värdegrund

Kvartersteaterns verksamhet är öppen för alla och utgår från en livsåskådning som bygger på den enskilda människans värde och (folk)bildningens vikt. Halmstads Kvartersteater är sprungen ur arbetarrörelsen och folkbildningsrörelsen men är partipolitiskt och religiöst obunden. En viktig del av vår verksamhet är att människor kan mötas och samverka på rättvisa och jämställda villkor oberoende av personliga förutsättningar som kön, ålder, yrke, etnisk bakgrund, sexuell läggning etc.


Ingen form av alkohol eller illegala droger får brukas, innehas eller på annat sätt hanteras av medlemmarna under pågående verksamhet. Verksamhet innefattar repetition, uppspel, social samlingsverksamhet som t ex en medlemsdag och dylikt eller någon form av officiell representation av föreningen.


”Vi spelar karaktärer, inte karikatyrer”

-Peter Björk, tidigare ordförande


Föreningens stadgar


Normalstadgar för amatörteaterförening


(2017-11-02)

§1 SYFTE
Halmstads Kvartersteater är en ideell förening i Halmstad. Föreningen har till syfte att bedriva amatörteaterverksamhet och skall genom sina aktiviteter verka för att amatörteatern förankras i samhället, verka för konstnärligt yttrandefrihet och söka motverka en kommersialiserad kultur.


§2 MEDLEMMAR
Till medlemmar i föreningen kan antagas var och en som instämmer föreningens syfte. Medlemskap beviljas av styrelsen.


§3 MEDLEMSAVGIFTER
Medlemmar erlägger en årlig avgift som fastställs av årsmötet för ett år i taget.


§4 ÅRSMÖTET
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Det ska hållas senast tre månader efter räkenskapsårets slut. Kallelse till årsmöte skall tillsammans med föredragningslista skriftligen tillställas samtliga medlemmar senast fyra veckor före årsmötet. Årsmöteshandlingar skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. Om handlingarna ej skickas ut skall det anges i kallelsen var dessa finns tillgängliga. Varje närvarande medlem som betalt sin årsavgift äger vid eventuell omröstning en röst. Omröstningen sker öppet såvida inte sluten omröstning begärts. Alla frågor utom de i stadgarna speciellt angivna, avgörs med enkel majoritet. Vid lika röstetal har årsmötets ordförande utslagsröst utom vid val då vid lika röstetal för kandidater, lottning skall ske.

Styrelsens ledamöter och ersättare har samma befogenheter som föreningsmedlem utom vid beslut om ansvarsfrihet då de endast har yttrande- och förslagsrätt.

Tillträdande styrelses ledamöter och ersättare äger ej rösträtt vid val av revisorer och revisorsersättare.

Revisorer har, om de inte är medlemmar, inte rösträtt vid årsmöte.

Vid årsmötet får inga andra ärenden än de som förekommer i den utsända föredragslista behandlas om inte årsmötet med minst 2/3 majoritet beslutar annorlunda.


§5 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET
Varje medlem äger rätt att ställa förslag till årsmötet. Förslag skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.


§6 FÖRENINGSMÖTEN
Föreningsmöten - utöver årsmötet – hålls i den utsträckning verksamheten kräver. Vid sådana möten får inte beslut fattas i ärenden som enligt stadgarna skall behandlas på årsmötet.


§7 EXTRA ÅRSMÖTE
Extra årsmöte skall sammankallas om ordinarie årsmöte så beslutar, om minst 2/3 av medlemmarna begär det eller styrelsen finner det nödvändigt. Kallelse skall ske på samma sätt som till ordinarie årsmöte och endast de ärenden som angivits i kallelsen får behandlas.


§8 STYRELSEN
Årsmötet utser en styrelse som skall bestå av minst tre ledamöter och två ersättare. Styrelsen utser inom sig kassör och ordförande. Styrelsen utser inom sig också övriga funktionärer. Föreningens verksamhet leds av styrelsen som är beslutsmässig när mer än halva antalet ledamöter är närvarande. Det ankommer på styrelsen att mellan årsmötena ansvara för verksamheten i enlighet med de riktlinjer årsmötet dragit upp.


§9 VALBEREDNINGEN
För styrelse- och övriga val, som nästkommande årsmöte har att förrätta skall ordinarie årsmöte utse en valberedning med minst två ledamöter. En av dem utses som ordförande.


§10 ARBETSPLAN OCH BUDGET
För varje verksamhetsperiod skall arbetsplan och budget finnas. Förslag upprättas av styrelsen och föreläggs årsmötet för godkännande.


§11 EKONOMISK FÖRVALTNING
Räkenskapsåret omfattar 12 månader (1/1 – 31/12). Kassören upprättar för varje räkenskapsår bokslut och ekonomisk berättelse. Berättelse och bokslut överlämnas till revisorerna tillsammans med redovisningshandlingar (verifikationer etc.) senast tre veckor före årsmötet.


§12 REVISION
Årsmötet utser för ett år vardera två revisorer jämte en ersättare. Revisorerna skall följa föreningens verksamhet och ekonomiska förvaltning samt förelägga årsmötet revisionsberättelse med förslag rörande bokslut och ansvarsfrihet.


§13 STADGEÄNDRING
För ändring av dessa stadgar krävs beslut med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten varav det ena skall vara ordinarie årsmöte. Minst 14 dagar skall förflyta mellan dessa två årsmöten.


§14 UPPLÖSNING
För upplösning av föreningen krävs beslut med minst ¾ majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav ett skall vara ordinarie. Minst 14 dagar skall förflyta mellan dessa årsmöten. Förslag skall ha väckts minst tre veckor före det första av de två årsmöten som nämnts ovan. Vid upplösning skall samtidigt beslut fattas om disposition av föreningens tillgångar. Likalydande beslut måste fattas vid båda beslutstillfällena. Förslag om disposition av tillgångarna skall väckas på samma sätt som sagts om förslag om upplösning.


Styrelsen


Specifikt om vår styrelses uppdrag

Styrelsens uppdrag utgår från medlemmarnas intressen, därför utser medlemmarna styrelsen på årsmötet. Styrelsens uppgift är att fatta beslut och genomföra allt arbete som rör föreningen som inte medlemmarna ska behöva sköta på egen hand. Styrelsen ska stötta ledarna och hjälpa dem att genomföra sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt genom att ge vägledning och erbjuda hjälpmedel så som Dramabanken. Styrelsen ska vara beredd att svara på frågor, vara lyhörd inför medlemmarnas behov och alltid verka för föreningens bästa. Styrelsens uppdrag är att, utifrån beslut på årsmötet, ansvara för föreningens verksamhet och besluta om verksamhetsplan, personalfrågor, ekonomiska frågor etc.


Kvartersteaterns styrelse sammanträder ca 12 gånger per år, vanligtvis en gång i månaden.

Om du har idéer eller synpunkter som du vill att styrelsen ska diskutera så maila kvt@kvartersteatern.se


Styrelsens medlemmar


Ordförande: Jonatan Bengtsson

Vice Ordförande: Boel Persson

Sekreterare och webbansvarig: Per Andersson

Kassör: Michael Eriksson

Ledamot: Roger Wessberg


Tidigare föreställningar


Halmstads Kvartersteater har sedan starten 1985 producerat en stor mängd föreställningar inför betalande publik. Listan nedan är bara en bråkdel av alla pjäser som framförts, framförallt eftersom de produktioner som genomförts i samband med vår interna teaterfestival eller andra sammanhang inte står med på listan. Under de 30 år som förflutit sedan 1985 har, grovt räknat, omkring 150 olika föreställningar spelats.


Andersbergs Kvartersteater och Vallås Kvartersteater startade som projekt 1985 respektive 1986 och formerades till föreningar 1991. Dessa slogs sedan samman till en förening, under namnet Halmstads Kvartersteater, 1996.


Nedan följer en lista där du kan läsa mer om de många föreställningar som Kvartersteatern har spelat (pjäsens spelplats anges inom parentes).


Andersbergs Kvartersteater


1986 - Lasse + Maria = Sant (Figarosalen)


1987 - Shakespeare och Luffaren (Figarosalen)


1988 - Ungdomsliv (Kulturhuset/Fritidsgården Metropol)

1988 - Jul hos familjen Anders Berg (Metropol)


1990 - Ett annat land (Fritidsgården Metropol)


1992 - Use your brain (Fritidsgården Metropol)

1992 - Julcabaré -92 (Fritidsgården Metropol)


1993 - Calle och chokladfabriken (Andersbergsskolan)

1993 - Så har vi jultid (Fritidsgården Metropol)


1994 - Cabarét Blandade Pasteller (Fritidsgården Metropol)

1994 - Mumintrollens jul (Kvartersteatern Andersberg)


1995 - Skuggorna vid träbron (Kvartersteatern Andersberg)

1995 - Ryska cafékvällar (Kvartersteatern Andersberg)Vallås Kvartersteater


1987 - Kalle - en schysst story (Tält på Vallås och Andersberg)


1988 - Revy - Hemma hos (Blå huset, Vallås)


1989 - Skitsnack (Vallåsskolan)


1991 - Cabaré Love Stories (Kvartersteatern Vallås)


1995 - Picknick på slagfältet (Kvartersteatern Vallås)

1995 - Välkommen till kaffet (Kvartersteatern Vallås)Halmstads Kvartersteater


1996 - Cabaré Svenska Ord (Kvartersteatern A-berg & Vallås)

1996 - Nordanvind (Kvartersteatern Andersberg)

1996 - En fröjdefull jul (Kvartersteatern Andersberg)


1997 - Silversplash on Air (Kvartersteatern Andersberg)

1997 - Varför är det så ont om Q? (Kvartersteatern Vallås)


1998 - Donationen i Gessleland (Kvartersteatern Andersberg)

1998 - Odens öga (Tält på Vallås grönområde)

1998 - En strålande jul (Kvartersteatern Vallås)


1999 - Tidens inälvor (Kvartersteatern Andersberg)

1999 - Varför är det så ont om Q? (Skolturné i Halmstad)


2000 - Uppror (Kvartersteatern Vallås)

2000 - Tokfursten (Kvartersteatern Andersberg)

2000 - Korv & Kultur (Kvartersteatern Vallås)

2000 - Den mykenska konungens saga (Gatuteater)


2001 - Prins Sorgfri (Kulturhuset)

2001 - En försnillad buss i Europa (Kvartersteatern A-berg)

2001 - Cabaré Cactus Lime (Kulturhuset)

2001 - Christian IV:s gästabud (Halmstads Slott)


2002 - Kulturcocktail (Kulturhuset)

2002 - Pojken (Kvartersteatern Andersberg)

2002 - Christian IV:s gästabud (Halmstads Slott)

2002 - Skuggorna vid träbron (Kulturhuset)


2003 - Sch - alla sover... (Kulturhuset)

2003 - Kvinnor har kurvor, män har portföljer (Kulturhuset)

2003 - Inneboende sökes (Kulturhuset)

2003 - En fröjdefull jul (Kulturhuset)


2004 - Livet är fullt av hjältar? (Kulturhuset)

2004 - I lodjurets timma (Kulturhuset)

2004 - Le petit café (Kulturhuset)

2004 - Häxguldet (Kulturhuset)

2004 - 26 x Shakespeare (Kulturhuset)

2004 - Korv & Kultur (Kulturhuset)

2004/05 - Café Impro - Säsong 1 (Kulturhuset)


2005 - Komisk Talang (Kulturhuset)

2005 - En vanlig torsdag - eller livet? (Kulturhuset)

2005 - I grevens tid (Kulturhuset)

2005/06 - Café Impro - Säsong 2 (Kulturhuset)


2006 - Medan vi väntar på det sista andetaget (Kulturhuset)

2006 - God afton herr Strindberg (Kulturhuset)

2006 - Julstrul (Kulturhuset)


2007 - Spök (Kulturhuset)

2007 - Ett liv plus en timme (Kulturhuset)

2007/08 - Café Impro - Säsong 3 (Kulturhuset)


2008 - Silversplash (Kulturhuset)

2008 - I afton dans - Folkparken i våra hjärtan (Kulturhuset)

2008 - Zone Zero (Kulturhuset)


2009 - Lycko-Lisa (Kulturhuset)

2009 - Glasblåsarens barn (Kulturhuset)


2010 - Var är Kent? (Kulturhuset)

2010 - Det ska vi fira! (Kulturhuset)

2010 - Ingen för någon (Kulturhuset)

2010 - Sivans skogskök (Kulturhuset)


2011 - MOD - ett teateräventyr för alla sinnen (Kulturhuset)

2011 - Sommaren '69 (Kulturhuset)


2012 - Solbarnet (Hallandsgården, Galgberget)

2012 - Det var bättre förr(?) (Kulturhuset)


2013 - Fanny och banditerna (Laxön)

2013 - Jag spelar min roll (Kulturhuset)

2013 - Why not (Kulturhuset)

2013 - Jul på Svarta Ankan (YouTube)


2014 - Inneboende sökes (Kulturhuset)

2014 - Bröderna Lejonhjärta (Laxön)

2014 - Tjuvarnas herre (Kulturhuset)


2015 - 21 gram atombomb (Kulturhuset)


2016 - Möss och människor (Kulturhuset)


2017 - Uppfinnarens och Vargens resemuckapär (Hallandsgården, Galgberget)


2018 - Improkvällar (Kulturhuset)Lokaler


Halmstads Kvartersteater bedriver den huvudsakliga delen av sin teaterverksamhet i ABF-lokalen på Nässjögatan 10, på andra våningen.